Ένας Ελληνοαμερικάνος Ιερέας στο τμήμα αποτοξίνωσης

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Ένας Ελληνοαμερικάνος Ιερέας στο τμήμα αποτοξίνωσης

Ἀναφέρει ὁ π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος:

«Ὁ π. Εὐάγγελος Παπανικολάου, ὁ ὁποῖος ἐκτός ἀπό ἱερεύς εἶναι καί γιατρός, διηγεῖται μία συγκλονιστική ἐμπειρία τήν ὁποῖα εἶχε, ὅταν ἔκανε πρακτική ἐξάσκησι Ψυχιατρικῆς στό τμῆμα ἀποτοξινώσεως στό Δαφνί.

Ἐκεῖ κατάπληκτος εἶδε ἀνάμεσα σ᾽ ἕνα πλῆθος ναρκομανῶν, παρανόμων, ἀλκοολικῶν τή μορφή ἑνός Ὀρθοδόξου ἱερέως! Ἦταν μία μορφή ἀρχοντική, ἀτάραχη, γαλήνια, πλήν ὅμως σέ πρόγραμμα ἀποτοξινώσεως. Στίς ἀκροάσεις τῶν ἀσθενῶν, διαπίστωνε ὅτι ἡ θλιβερή —κατ᾽ αὐτόν— παρουσία του ἐκεῖ, μπορεῖ νά “τίναζε στόν ἀέρα” τόν εὐσεβισμό του καί τή γνώμη του γιά τούς ἱερεῖς, ἀλλά στούς συνασθενεῖς του εἶχε εὐεργετική ἐπίδρασι, μέ ἀποτέλεσμα ὁ χρόνος ἀποθεραπείας νά μειώνεται στό μισό.

Τό γεγονός αὐτό τοῦ κίνησε τήν περιέργεια καί τόν ὤθησε νά ἐπιδιώξη μία στενώτερη γνωριμία μαζί του. Ἔτσι ἔμαθε ὅτι εἶναι Ἑλληνοαμερικάνος καί ὀνομάζεται Νικόλαος, Ὀρθόδοξος ἱερεύς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καθηγητής στό Harvard στήν ἔδρα τῶν Παλαμικῶν σπουδῶν καί Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας!

—Πάτερ, πῶς φτάσατε ἐδῶ;, ρώτησε μέ ἔκπληξι ὁ π. Εὐάγγελος.

—Ἤμασθαν μία παρέα φίλοι, πού τελειώσαμε τή σχολή τοῦ Τ. Σταυροῦ στή Βοστώνη. Παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά καί γίναμε ἱερεῖς. Ὁ καλύτερος ὅλων μας πρίν 10 περίπου χρόνια πέθανε αἰφνίδια. Τόν κηδεύσαμε καί γυρίσαμε στά σπίτια μας. Τότε, με κατέλαβε ἕνα πνεῦμα λύπης καί ἄρχισα νά πίνω. Τέλος πάντων, σέ λίγο καιρό ἤμουν ἐξαρτημένος ἀπ᾽ τό ποτό. Ἄν δέν ἔπινα, ἔτρεμα. Δέν μποροῦσα νά διευθετήσω τά θέματά μου. Στήν ἀρχή τό ἔκρυβα ἀπ᾽ τήν πρεσβυτέρα μου καί τά παιδιά μου. Δέν μεθοῦσα, ἀλλά ἔπινα. Ἤμουν μέ ἕνα ποτήρι στό χέρι. Ἔτσι ὅλα ἔδειχναν ὅτι εἶχε ἀρχίσει κίρρωσι τοῦ ἥπατος.

—Τί θά μποροῦσα νά σᾶς φέρω γιά παρηγοριά μέσα σ᾽ αὐτούς τούς τοίχους;, ρώτησε ὁ π. Εὐάγγελος.

—Ἕνα βιβλίο τοῦ Ρωμανίδη, ἀπάντησε. Τόν εἴχαμε δάσκαλο τό Ρωμανίδη καί εἶναι αὐτός πού ἔφερε “ἀέρα Ὀρθοδοξίας” γκρεμίζοντας τόν σχολαστικισμό τῆς γερμανικῆς ἰδεολογίας καί ἀναδεικνύοντας τόν γνήσιο καί ἀληθινό πλοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας μας! Ὅ,τι μᾶς ἔλεγε ὁ Γερο-Ἰωσήφ, αὐτός τό ἔβαλε στά Πανεπιστήμια.

—Ποιός Γερο-Ἰωσήφ;, ρώτησε ὁ π. Εὐάγγελος.

—Ὁ Ἡσυχαστής, ὁ παπποῦς, ὁ Σπηλαιώτης. Τόν γνώρισα τό 1956, ὅταν πήγαινα στό Ἅγ. Ὄρος, στή Νέα Σκήτη. Μέ δεχόταν στό κελλάκι του. Μοῦ ἔμαθε νά προσεύχωμαι μέ τό κομποσχοίνι ὧρες καί ὧρες… Φωτόμορφος, γλυκύς, αὐστηρός. “Προσοχή”, ἔλεγε, “στό νοῦ. Πρῶτα προσβολή, μετά συζήτησι μέ τό λογισμό, μετά συγκατάθεσι. Συγκατάθεσι ἴσον θάνατος, ἀρχή ἁμαρτίας. Ἡ ἁμαρτία δόντι ἰόβολο τοῦ θανάτου. Προσοχή, ὄχι συζήτησι μέ τό λογισμό. Νήψι!”. Αὐτά πού ὁ Γέροντας τά παρέδωσε ἐμπειρικά, ὁ Ρωμανίδης τά κατέγραψε, τά στήριξε ἁγιοπατερικά καί τά ἀπέστειλε στά πέρατα τῆς γῆς, ὥστε νά ἔχουμε κι ἐμεῖς χαρά, ἐκεῖ στήν Ἀμερική.

—Πάτερ, ρώτησε ὁ π. Εὐάγγελος, ἀπορῶ πῶς ἐσεῖς πού γνωρίσατε ἕνα τόσο ἅγιο ἄνθρωπο, πέσατε σ᾽ αὐτό τό πάθος τῆς οἰνοποσίας. Ἡ προσευχή δέν σᾶς προστάτεψε, δέν σᾶς βοήθησε νά γλιτώσετε ἀπ᾽ τόν πειρασμό αὐτό;

—Εὐάγγελε, μῆς ξεχᾶς τό “ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου” τοῦ Παύλου. Ἐλπίζω στό Χριστό καί στήν Παναγία. Ἐλπίζω στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πού χαρίζει τόν Παράδεισο σ᾽ αὐτούς πού πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀνάξιοι τοῦ Παραδείσου.

Σέ συζητήσεις μεστές πνευματικοῦ περιεχομένου πού εἶχε τήν εὐκαιρία νά κάνη μαζί του, διαπίστωσε μέ σεβασμό ὅτι ὁ φωτισμένος νοῦς τοῦ π. Νικολάου ἦταν ἕνα πέλαγος θείων νοημάτων καί ἐμπειριῶν καί ὁ νεαρός τότε φοιτητής μέ προσοχή ἀποθησαύριζε τούς μαργαρίτες, μέ τούς ὁποίους ἡ ταπεινή καί φιλάδελφη καρδιά τοῦ π. Νικολάου τόν φιλοδωροῦσε:

“Νά θυμᾶσαι, τοῦ ἔλεγε, ὅτι ἡ πνευματική σου πρόοδος φαίνεται ὅταν ἡ καρδιά σου ἥσυχη διαστέλλεται καί ἀνθίζει σέ εὐσπλαγχνία, δέν μπορεῖ νά κρίνη κανέναν, σηκώνει τό κακό ὅλου τοῦ κόσμου, περνᾶ τή Γεσθημανή καί καλύπτει τά πάντα μέ τόν μανδύα τῆς ἀγάπης.
Τό Εὐαγγέλιο ἐξεγείρει, ἀνατρέπει ὄχι τή δομή τοῦ κόσμου, ἀλλά τήν δομή τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Τό οὐσιώδες εἶναι νά μεταφερθῆς στή θέσι τοῦ Χριστοῦ, νά σβήσης τόν ἑαυτό σου καί νά Τόν ἀφήσης νά μιλήση. Ὅλη ἡ Θεολογία πού σέ ἔμαθαν, σωριάζεται ὡς θρύψαλα, μπροστά σ᾽ ἕνα ἐγκληματία, ἕνα νεκρό, μία μοναξιά. Ὅμως, ἡ ζωντανή ἔκφασι τῆς ἀγάπη σου ἀλλά καί ἡ Χάρις τῆς Ἱερωσύνης πού θ᾽ ἀποκτήσης, μπορεῖ νά κάνη ἀνθρώπους σβησμένους, λερωμένους καί ἄσχημους νά ἀκτινοβολοῦν ξαφνικά ἀκτίνες φωτός καί νά ἀνασύρης στήν ἐπιφάνεια αὐτό πού κοιμᾶται: τήν κοινωνία τῶν ψυχῶν ἀλλά καί τήν θεοκοινωνία”.

—π. Νικόλαε, εἶδα ὅτι εἶσαι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Σέ παρακαλῶ, πές μου ποιά εἶναι ἡ μυστική σου ἐργασία, τί μοῦ κρύβεις;

—Εὐάγγελέ μου, ἦλθε ἡ ὥρα νά μάθης ὅλα τά κατ᾽ ἐμέ, ὡς μία παρακαταθήκη διδασκάλου πρός μαθητή. Δέν εἶμαι ἄρρωστος, τουλάχιστον δέν πάσχω ἀπό ἀλκοολισμό! Μεταξύ τῶν σπουδῶν μου εἶναι καί ἡ ψυχολογία τοῦ χρήστη. Ἀφοῦ ἦρθα στήν Ἀθήνα καί κατέθεσα τά χαρτιά μου καί ὁ καιρός περνοῦσε, μίλησα μέ τόν διευθυντή τῆς κλινικῆς καί τοῦ εἶπα γιά προγράμματα στήν Ἀμερική, ὅπου ὁ γιατρός ζεῖ μαζί μέ τούς ἀρρώστους σέ ὅλο τό διάστημα τοῦ προγράμματός του, μέ ἐξαιρετικά ἀποτελέσματα. Ἔτσι παρακολουθῶ τό πρόγραμμα, χωρίς νά τό γνωρίζη κανείς ἀπ᾽ τούς “συναρρώστους” μου. Ζῶ ἔγκλειστος τρεῖς μῆνες περίπου, ἐπιταχύνθηκε τό πρόγραμμα, ἀλλά αὐτοί πού ἔφυγαν αὐτό τό διάστημα δέν ὑποτροπίασαν.

—Μά τί μοῦ λέτε; Πουλήσατε τόν ἑαυτό σας σάν δοῦλο ἐδῶ μέσα, δέν βλέπετε οὔτε κἄν παιδιά, ὑποφέρετε τήν τρέλλα τοῦ καθενός;!

—Πιέστηκα, πιέστηκα, ἦταν ἐμπειρία τάφου, γνώρισα ὅμως ὅλους αὐτούς τούς φίλους τοῦ Χριστοῦ, τούς ἐλαχίστους, πού πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀνάξιοι τοῦ Παραδείσου, τούς συμπαραστάθηκα, τούς ἄκουσα, τούς ἔδωσα λίγη πίστι καί, κυρίως, ἐπλατύνθηκα κι ἐγώ… καί πάλι δοῦλος ἀχρεῖος εἶμαι. Ἀναλογίζομαι τήν ὥρα τῆς ἐξόδου μου καί ἐλπίζω στό ἔλεος τῆς Ἐκκλησίας Του καί στό δικό Του.

Λίγες μέρες μετά ἀπ᾽ αὐτή τήν συζήτησι (Σάββατο τῶν Ἁγ. Θεοδώρων) ὁ γνήσιος αὐτός ποιμένας τοῦ 20οῦ αἰῶνος λειτούργησε, κατέλυσε τή Θ. Κοινωνία καί ὅπως γονυπετής ἀσπαζόταν τήν ἁγία Τράπεζα γιά νά ξαναγυρίση στήν ἐκουσία φυλακή του, παρέδωσε τήν ἁγιασμένη ψυχή του στά χέρια τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ καί ἀπολαμβάνει πλέον τήν ἐλευθερία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πρωτοτόκων!».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s